In de PostPolder

In de PostPolder

In de postpolder

een beknopte geschiedenis van bijna een eeuw overlegeconomie – en daarna

Dit essay bevat een beschrijving en duiding van bijna een eeuw Nederlandse poldertraditie en de polderspelers. Vanaf de ‘oerpolder’, de opkomst en het verval van het klassieke poldermodel in de modern overlegeconomie tot de huidige situatie in de post-polder, die meer een groene ‘netwerkpolder’ is.
Het essay gaat onder meer dieper in op het ‘succes en de mythe van het arbeidsmarktbeleid’ en het ‘Europese sociale model’ en het bevat enkele postpolder-beschouwingen van de man die zelf meer dan 35 jaar (1977-2013) in de polder actief was namens VNO- NCW

Over de auteur

Jan-Willem van den Braak (Tilburg 1952) trad in 1977 in dienst van VNO, later VNO-NCW. Van 2000-2006 was hij directeur Sociale Zaken en van 2006-2009 hoofd van het Brusselse kantoor. Tevens was hij van 19992- 2013 hoofd van de stafafdeling Levensbeschouwing & Ondernemen. Namens VNO-NCW was hij van 1998-2008 lid van de Sociaal -Economische Raad (SER) en van 1986-2006 bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. Thans is hij o.a. voorzitter van het scholings- en bezinningsinstituut SBI in Doorn en lid van de Raad van advies van Springtij Forum.
De publicatie is hier te downloaden.

 

Spiritualiteit in werk en organisatie

Spiritualiteit in werk en organisatie

Spiritualiteit in werk en organisatie

Het werk als bron van zingeving is voor mensen belangrijker geworden. De kerken worden leger maar tegelijk is er een groeiende groep van ‘ietsisten’, zoekers, geïnteresseerden in spiritualiteit. Het werk lijkt een beetje de functie van de kerk over te nemen.

Centraal in dit essay staat de vraag hoe spiritualiteit inhoud kan krijgen in werken, samenwerken, leiderschap en maatschappelijk ondernemen. Daarvoor gaat de auteur te rade bij klassieke en moderne vormen van spiritualiteit. Inspirerende voorbeelden zijn de monnikenregel van Benedictus uit de 6e eeuw en het dagboek van Dag Hammarskjöld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Spiritualiteitsscholen geven soms nuttige en beproefde aanwijzingen en technieken hoe de kwaliteit in leven en werk te verbeteren. Een voorbeeld is het begrip dienend leiderschap dat Robert Greenleaf introduceerde, maar al eeuwen geleden werd aanbevolen door Benedictus en Franciscus. Een ander voorbeeld is het begrip ‘mindfulness’, rechtstreeks ontleend aan het boeddhisme, dat in deze tijd velerlei nuttige toepassingen vindt: in de gezondheidszorg als middel voor pijnbestrijding en in het bedrijfsleven als middel voor stressreductie.

Dit essay is een verkenning van de vraag wat mensen ten diepste beweegt in werk, samenwerken en leidinggeven. Het is geschreven voor iedereen die bewust zoekt naar verdieping en ontwikkeling van zichzelf en zijn organisatie. Doel is om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling én organisatie-ontwikkeling, in wisselwerking met elkaar. Daarbij wordt steeds gezocht naar een ´open spiritualiteit´, dat wil zeggen een spiritualiteit die bruikbaar is voor organisaties die zijn samengesteld uit mensen met een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke achtergronden.

Over de auteur

Huib Klamer (1950) was bijna 30 jaar secretaris Levensbeschouwing en Maatschappelijk Ondernemen van VNO-NCW. Huib organiseerde en begeleidde conferenties, workshops en retraites over MVO, leiderschap, ethiek en spiritualiteit. Voorts schreef hij verschillende artikelen, discussienota’s voor Bilderbergconferentie en boeken (met anderen), zoals: ‘Breng spirit in je leven’, ‘Breng Spirit in je werk’, ‘Perspectief op een participatiemaatschappij’, ‘De ene regel is de andere niet’.
Huib is leken-voorganger in de Franciscus Xaverius Kerk te Amersfoort, geeft retraites en cursussen (christelijke) meditatie en vervult enkele bestuursfuncties.

U kunt het essay ook als boek ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat van SMS

Spiritualiteit in werk en organisatie

Spiritualiteit in werk en organisatie

Terugzien naar de toekomst
De geschiedenis van de periode 2013-2053

Een goede toekomstverkenning die perspectief biedt is geen extrapolatie van een trend uit het heden (‘presentisme’) en biedt ook geen blauwdruk van de toekomst (‘futurisme’). Het laat juist mogelijke toekomstbeelden zien die normaliter niet gezien worden of als irrelevant worden beschouwd omdat ze niet passen in onze gangbare tweedelingen. Dat is het uitgangspunt van het essay ‘terugzien op de toekomst’ dat Hans Strikwerda voor SMS schreef. Zo wordt bijvoorbeeld het onderscheid gemaakt tussen leidinggevende en ondergeschikte, tussen producent en consument, tussen arbeid en kapitaal, werk en vrije tijd en tussen grote ondernemingen en MKB. Strikwerda beschrijft in het essay negen van dergelijke fundamenteel geachte dualiteiten die op springen staan.

Geen to do lijstjes

Strikwerda schreef eerder de bestsellers ‘Shared service centers: van kostenbesparing naar waardecreatie’ (2003 en 2010) en‘ Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties’ (2008). ‘Terugzien op de toekomst’ is niet bedoeld om een definitief toekomstbeeld vast te leggen, maar om de lezer uit te dagen tot het denken over de toekomst van ‘Management & Organisatie’. Het past bij zijn weerzin tegen to do lijstjes in Amerikaanse managementboeken, waarin anderen vertellen wat jij moet doen. Het gaat er juist om zelf samen met anderen ‘scheppend te denken en schouwend te doen’ conform het oorspronkelijke motto van de Nederlandse beroepsvereniging voor ingenieurs.

Voorproefje

Het werk opent negen nieuwe denkrichtingen voor de komende veertig jaar en geeft ook alvast een voorproefje waar dat in 2053 toe zou kunnen leiden:

‘Na 20 turbulente jaren waarin het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen volledig op de schop is gegaan en de oude instituties werden vervangen door een dynamisch systeem van kleine en innovatieve organisaties kwam er weer rust in Den Haag rond 2030. Onder druk van de meetbaarheid van prestaties en efficiency werden de internationale boekhoudregels gewijzigd ten gunste van immateriële activa. Het systeem van corporate governance ging een aantal malen over de kop, maar deed uiteindelijk wat het moest doen, de nadruk leggen op investeren in menselijk kapitaal. Niet alleen door werkgevers maar ook door wat in het verleden heette zzp’ers. De opvolger van de SER bewerkstelligde dat in de tarieven voor zelfstandig werkende kenniswerkers voldoende ruimte kwam te zitten voor permanente educatie van internationaal niveau. In de interne arbeidsverhoudingen ontwikkelde zich een volledig nieuwe vorm van HRM, ditmaal gebaseerd op menselijk kapitaal als mededrager van de waarde van de onderneming…’ (p.54)

U kunt het essay ook als boek ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat van SMS